Política de Privacidad y Cookies

TITULAR DE LA WEB

Restaurant Siloc S.L.
Crtra dels Angels
17241 QUART
Espanya
info@resaurantsiloc.com

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:
No es disposa de Delegat.

FINALITATS
Tractarem les seves dades per a anàlisis del mateix lloc web, tals com a visites, comportament, etc. (cookies)
A més els utilitzarem per contactar amb vostès a fi de confirmar la seva reserva en el nostre establiment

CONSERVACIÓ
No es conservaran les dades, després de la confirmació de reserva al seu email o telèfon.

LEGITIMACIÓ
Legitimació per execució d’un contracte:
A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relacíón precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que  les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS
1,- Durant el període de durada del tractament, Restaurant Siloc S.L. no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.
2,- Opcionalment es realitzessin transferències temporals a Empreses de Serveis informàtics dins de la UE.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

  •    Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  •    Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  •    Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  •    Dret a oposar-se al tractament.
  •    Dret a la portabilitat de les dades.
  •    Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves  dades. En aquest cas, l’entitat,  deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un email a: info@https://restaurantsiloc.com

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades personals que tractem en RestaurantSiloc S.L. procedeixen directament de vostè:
Les categories de dades que es tracten són:

 Dades d’identificació
 Adreces postals o electròniques
No es tracten dades especialment protegides.